Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online cursussen georganiseerd door Jac Hielema van Economy Transformers.


Artikel 1 Inleidende bepaling

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Jac Hielema: Jac Hielema, gevestigd te Almere, Emile Durkheimweg 171, 1349 CE, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 58279857 onder handelsnaam Jac Hielema

Cursusovereenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment door aanmelding van de participant bij een online cursus van Jac Hielema. Hierdoor verbindt Jac Hielema zich jegens de participant tot het verschaffen van een door Jac Hielema aangeboden en door hem gemaakte cursus.

Participant: De partij met wie Jac Hielema een cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de participant van het aanbod van Jac Hielema. De participant, die een online cursus ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij / zij aanmeldt. Bij de aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling 
De betaling geschiedt op het moment van inschrijving in de online cursus. De participant kan kiezen uit drie prijzen en maakt zelf naar beste eer en geweten een keuze. Mocht zelfs het minimumbedrag niet haalbaar zijn, dan neemt participant contact op met Jac Hielema om een prijs af te spreken. Participant krijgt dan een kortingscode om zich in te schrijven. De prijs mag geen reden zijn om een cursus niet te doen.


Artikel 4 Wijzigingen door Jac Hielema 
Jac Hielema heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de training, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Jac Hielema zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Jac Hielema aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de participant kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de participant. Indien de oorzaak van de wijziging aan Jac Hielema kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Jac Hielema. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.


Artikel 5 Aansprakelijkheid
Jac Hielema aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de online cursus.

Als de online cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Jac Hielema.

Eventuele schade wordt door Jac Hielema vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Jac Hielema is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:

– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de participant.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de cursus is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de workshop/cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.

Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Indien de cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Jac Hielema zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

Indien Jac Hielema aansprakelijk is voor derving van het cursusgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de overeengekomen cursussom.


Artikel 6 Verplichtingen van de participant
De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een online cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Jac Hielema van de cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.


Artikel 7 Annulering  
Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kosteloos te annuleren. Na deze 7 dagen krijgt de participant de helft van het cursusgeld terug.


Artikel 8 Klachtenbehandeling 
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Jac Hielema, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Jac Hielema (jac@economytransformers.nl). Je krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.


Artikel 9: Duur van de online cursus
Na een half jaar vervalt het recht op persoonlijke feedback op de trainingen.